Diensten

Ambulante begeleiding op school 

Een op maat afgestemd traject, in overleg met ouders en school. Begeleiding bijvoorbeeld op het gebied van hoogbegaafdheid, onderpresteren, faalangst, motivatie, hoogsensitiviteit,  leren leren of werkgeheugen. De begeleiding vindt plaats op school, ik werk individueel met uw kind en ondersteun de leerkracht waar nodig. Regelmatig is er een evaluatiegesprek met alle betrokkenen over de begeleiding

Deze ondersteuning wordt vaak door de school bekostigd in het kader van de zorg of middels een arrangement via het samenwerkingsverband of via Jeugdzorg. Dit verschilt per regio.

Individuele begeleiding van uw kind 

Bijvoorbeeld voor als uw kind last heeft van faalangst, onder presteert, of altijd boos is. De begeleiding wordt altijd op maat gemaakt, afhankelijk van de hulpvraag van uw kind.

Een traject kan bijvoorbeeld bestaan uit een kennismakingsgesprek (dit is altijd gratis), waarbij we kijken of er een wederzijdse klik is. Dit kan eventueel ook telefonisch of tijdens de inloop koffieochtend of avond. (Zie agenda)

Daarna volgt een intake gesprek met ouders, eventueel samen met het kind. Tijdens dit gesprek kijken we waar de talenten en belemmeringen van uw kind liggen en welke mogelijkheden van begeleiding er zijn.  Vervolgens stellen we samen een begeleidingsplan op.

Afhankelijk van het plan worden  een aantal individuele begeleidingssessies afgesproken. Na vijf sessies wordt er altijd een evaluatiesessie gehouden, waarbij een eventueel vervolg besproken kan worden. De sessies kunnen zowel bij mij thuis als op locatie worden afgesproken.

Als de hulpvraag voornamelijk op school speelt, kan het ook nodig zijn om een observatie te doen op school en een gesprek met de leerkracht te hebben. Het vervolgtraject kan dan ook bestaan uit begeleiding op school of het verzorgen van een aangepast programma.

Individuele huiswerkbegeleiding 

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor een aantal kinderen een grote stap, soms is extra ondersteuning bij de start op het Voortgezet Onderwijs nodig. In overleg kunnen we kijken wat het kind nodig heeft om een goede start te maken.

 

Wanneer er sprake is van hoogbegaafdheid, of een vermoeden van, kan ik een didactisch onderzoek uitvoeren. Dit is geen intelligentieonderzoek, maar geeft aan of er een eventuele ontwikkelingsvoorsprong is, vergeleken bij leeftijdsgenoten.

Bij het onderzoek wordt gekeken hoe ver het kind is met schoolvakken als: Rekenen, Begrijpend Lezen, Lezen en Spelling.  Dit onderzoek wordt meestal in een aantal sessies afgenomen, dit afhankelijk van de leeftijd van uw kind.

U krijgt na afloop een schriftelijke rapportage, met daarin het niveau waarop uw kind presteert en eventuele gesignaleerde hiaten. Dit rapport wordt mondeling toegelicht, waarbij ook een mogelijk vervolg zal worden besproken.

Dit onderzoek kan eventueel ook in samenwerking met de school of op verzoek van de school worden uitgevoerd. Als vervolg zou er bijvoorbeeld een persoonlijk leerplan voor uw kind worden gemaakt. Zo’n leerplan bestaat bijvoorbeeld uit welk vak er compact en verrijkt kan worden, welke verrijkingsstof aangeboden kan worden, of welke hiaten er nog zijn in de leerstof.

Vaak wordt dit onderzoek uitgevoerd als er overwogen wordt om uw kind te versnellen. Het onderzoek zal dan uitgebreid  worden met diverse vragenlijsten, zodat er een passend advies kan worden uitgebracht.

Leren in een groep is vaak vooral leuk. Je bent niet alleen, je leert van elkaar en je leert weer andere kinderen kennen. Er zijn groepstrainingen mogelijk op het gebied van:

1. Leren Leren 

Voor kinderen bij de overgang po/vo 

8 keer een training van 1 uur waarbij je leert over wat je nodig hebt om je huiswerk goed te kunnen maken ( executieve functies), welke leertechnieken je kunt gebruiken, wat jouw leerstijl is. Je krijgt huiswerk om uit te proberen wat werkt bij jou.

Na afloop krijg je een schriftelijke rapportage met je tips en je tops.

2. Lekker in je vel met spel 

Voor kinderen die hun lefspieren willen trainen 

6 keer een training van 1,5 uur waarin je leert over mindset,  hoe je je kunt ontspannen, moeilijk situaties leren aangaan. Hierbij gebruiken we vooral ons lijf  en spelen we spellen om je lefspieren te trainen. Bij de laatste training mogen je ouders aanwezig zijn.

Beide trainingen kunnen op scholen worden uitgevoerd of kinderen kunnen individueel inschrijven. De groepsgrootte is maximaal 10 kinderen. Voorafgaand aan elke serie trainingen wordt tijdens een informatie avond de training uitgelegd en oefeningen uitgeprobeerd.

In je klas zitten veel verschillende kinderen en de verwachtingen van ouders en kinderen zijn hoog gespannen. Je moet alle kinderen kunnen bedienen. Het is heel begrijpelijk dat dat niet altijd lukt. Je hebt dan behoefte aan tips of een stukje coaching of gewoon een aantal praktische aanwijzingen. Dat kan allemaal.

Voorbeeld: Een kind uit je groep is onderzocht en het resultaat is dat het kind een hoog IQ heeft. Hij gaat al naar de Plusklas op school en je compact en verrijkt de leerstof voor hem in de klas. Even lijkt dat goed te gaan, maar na een paar maanden merk je dat het niet goed gaat met de leerling. Hij is brutaal en doet zijn werk niet? Of zijn prestaties gaan achteruit en je maakt je zorgen over zijn scores op de citotoets. Dan is begeleiding op zijn plaats, niet alleen voor het kind , maar ook voor jou. Als jij weet wat er in speelt en hoe je daarmee om kan gaan, wat je kan verwachten, dan kan de lijn weer omgebogen worden.

Samen met ouders en kind kunnen we kijken waar de behoeften liggen en wat haalbaar is in jouw klas. Observaties en leerlinggesprekken werken vaak heel verhelderend.

Al deze vormen zijn mogelijk over de onderwerpen, leren leren, hoogbegaafdheid, onderpresteren, faalangst, perfectionisme, hoogsensitiviteit en execitieve functies.

 • Uitvoerig overleg met de opdrachtgever over inhoud, verwachtingen, doel en doelgroep, zodat de verwachtingen over en weer helder zijn.
 • Een op maat gemaakte training/lezing enz, afhankelijk van voorkennis, doelgroep en verwachtingen.
 • Evaluatie met deelnemers tijdens afronding.
 • Eindevaluatie met opdrachtgevers of verwachtingen en doelen behaald zijn.

Talentonderwijs vergt aanpassingen in het onderwijs. Het opstellen van beleid voor talentonderwijs kan ingewikkeld zijn.

 • Hoe formuleer je het toelatingsbeleid?
 • Welk doel heeft de school met het talent onderwijs?
 • Wat is het beleid voor versnellen?
 • Hoe organiseren je de plusklas binnen de organisatie.
 • Wat doe je met compacten en verrijken in de groep?
 • Hoe organiseren we de implementatie en de borging.
 • Welke scholing is nodig en voor wie?
 • Welke inhoud heeft de Plusklas?

Al deze vragen komen aan bod bij het opstellen van beleid voor de Plusklas.

Ik heb ervaring met het beleid voor Plusklassen opstellen, maar na het opstellen en invoeren vraagt het borging en onderhoud. Door het verloop van mensen binnen de organisatie is een regelmatige check up noodzakelijk, ook kunnen de behoeftes van de school of de inzichten over talentonderwijs veranderen. Dan geeft aanpassing weer een frisse kijk op de zaak.

En hebben jullie al dan niet tijdelijk iemand nodig om de Plusklas daadwerkelijk uit te voeren, dan doe ik dat graag. Onderwijs aan deze doelgroep is duidelijk mijn passie en ook al heb ik nu een eigen bedrijf, een dag in de week een Plusklas is en blijft geweldig.

Mijn sterke kanten zijn mijn praktijkkennis, gecombineerd met diverse opleidingen en trainingen. Ook heb ik op veel verschillende scholen gewerkt en kan ik me snel inlezen en op de hoogte stellen van de ondersteuningsvragen  van de school, analyseren wat de behoefte is en welke mogelijkheden er zijn.

Ik heb ervaring met het opstellen van beleid op managementniveau en omdat ik gewerkt heb met diverse besturen kan ik me snel aanpassen en na een analyse van het probleem een oplossing bieden.

Voorbeeld: Bij een nieuw gestarte school heb ik het zorgbeleid opgesteld, gericht op de specifieke onderwijsvorm van die school.

Door mijn managementervaringen en management opleidingen ken ik de ins- en de outs van het implementeren van beleid, de noodzaak van het onderhouden en borgen van het vastgestelde beleid.

Handig om te weten, soms is er tijdelijk iemand met specifieke kennis nodig. Op dit moment werk ik parttime, als interim intern begeleider. Voor max. 2 dagen in de week ben ik beschikbaar, na 1 oktober 2018.

[accordions id='303']